Geodeta Wodzisław Śląski i okolice

Szukasz profesjonalnego geodety? Zapewniamy niezwykle fachową oraz zindywidalizowaną obsługę.
Powierzone zadania wykonujemy szybko i w rozsądnej cenie. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami
geodeta gorzyczki

Nasza oferta


Wykonujemy następujące usługi:

 Mapy do celów projektowych
Opracowanie sporządzane przez geodetę uprawnionego na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej uzupełnionej o treść niezbędną w procesie projektowania. Mapa do celów projektowych zakresem powinna obejmować obszar projektowanej inwestycji oraz obszar otaczający w pasie co najmniej trzydziestu metrów. Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę jest niezbędna podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

 Wytyczenia obiektów oraz przyłączy
Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych wykonane przez geodetę w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

 Obsługa geodezyjna budów
W ramach obsługi geodezyjnej inwestycji są zapewniane:
  • aktualne mapy,
  • materiały dotyczące osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
  • dane z ewidencji gruntów,
  • w miarę potrzeb i możliwości - materiały fotogrametryczne,
  • w miarę potrzeb i możliwości - numeryczny model terenu wraz z programami umożliwiającymi wykorzystanie go dla potrzeb projektowania,
  • w miarę potrzeb i możliwości - dostęp do banku danych o osnowie, o urządzeniach i przewodach podziemnych i naziemnych.
 Geodezyjne pomiary powykonawcze
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę po wybudowaniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą wykonuje uprawniony geodeta.

 Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości - jest to szereg czynności wykonywanych przez geodetę uprawnionego mających na celu wydzielenie nowych działek ewidencyjnych. Nowo wydzielone działki mogą być między innymi przedmiotem obrotu rynkowego, posłużyć regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, poszerzeniu pasów drogowych, bądź też służyć uporządkowaniu spraw majątkowych.

 Wznowienia granic
Wznowienie granic polega na odszukaniu istniejących, wznowieniu zniszczonych bądź uszkodzonych znaków granicznych, których położenie zostało w przeszłości ustalone według stanu prawnego. Czynności wznowienia granic wykonuje geodeta uprawniony na podstawie wiarygodnej dokumentacji znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

 Sporządzania map w formie cyfrowej
Wykonanie map numerycznych dokonywane jest przez geodetę na podstawie pozyskanych danych przestrzennych jakie posiada geodezja, a także poprzez digitalizację map papierowych do formy numerycznej zarówno w grafice wektorowej jak i rastrowej. Do tworzenia map numerycznych wykorzystywane jest oprogramowanie geodezyjne zapewniające zapisanie efektów pracy we wszystkich stosowanych powszechnie formatach. W ramach tworzenia map cyfrowych wykonywane może być skanowanie, kalibracja i wektoryzacja dokumentacji kartograficznej.

Geodeta Michał Siemaszkiewicz z Wodzisławia Śląskiego posiada uprawnienia geodezyjne i duże doświadczenie zawodowe

Geodetę Michała Siemaszkiewicza można spotkać na różnych budowach na terenie powiatu Wodzisław Śląski ale również podczas podziału nieruchomości i wznowienia granic. Czyli wszędzie tam gdzie jest potrzebna geodezja i usługi geodezyjne.