Geodeta Wodzisław Śląski i okolice

Szukasz profesjonalnego geodety? Zapewniamy niezwykle fachową oraz zindywidalizowaną obsługę.
Powierzone zadania wykonujemy szybko i w rozsądnej cenie. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami
geodezja wodzisław
Podział nieruchomości jest to szereg czynności, które wykonuje geodeta uprawniony, mających na celu wydzielenie nowych działek ewidencyjnych. Nowo wydzielone działki mogą być między innymi przedmiotem obrotu handlowego, posłużyć regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, poszerzeniu pasów drogowych, bądź też służyć uporządkowaniu spraw majątkowych.   

Procedurę podziału geodezyjnego nieruchomości prowadzi się w dwóch trybach postępowania:   
Tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podzielonych na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce.  

Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy działek rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu). Dokonywanuje się to bez wydawania decyzji administracyjnych - podstawą czynnosci jest geodezyjna dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej działki lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).  

Podział nieruchomości zurbanizowanych.

Czynność podziału terenów posiadających plan zagospodarowania przestrzennego lub terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia takich planów, regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.   

Geodeta może dokonać podziału nieruchomości jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który mówi o przeznaczeniu terenów znajdujących się na terenie gminy zarówno wchodzacej w skład dużej aglomeracji takiej jak Warszawa czy małego miasta takiego jak Wodzisław Śląski. Są w nim oznaczone tereny przewidziane pod zabudową mieszkaniową, komunikację, tereny rolne i leśne, tereny rekreacyjne itd.       

Etapy podziału nieruchomości:       

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania       

Opracowanie przez geodetę wstępnego projektu podziału. Wstępny projekt podziału działki sporządzany jest na odpowiednich podkładach mapowych przez geodetę i zawiera on niezbędne dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek.     

Wydanie przez wójta burmistrza lub prezydenta opinii na temat wstępnego projektu podziału następuje po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:    
- dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności)   
- wypis z rejestru gruntów i kopie mapy ewidencyjnej   
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli taka została wydana a brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
- wstępnym projektem podziału nieruchomości wykonanym przez geodetę.

Opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażana jest w formie postanowienia. W przypadku, gdy brak jest planu, a gmina ogłosiła o przystąpienie do sporządzenia planu, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.    

Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości, którą sporządza geodeta uprawniony.     

Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi.  Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, geodeta uprawniony dokonuje czynności geodezyjnych zmierzających do odszukania punktów załamania granic oraz dokładnego określenia powierzchni podlegającej podziałowi. Czynność ta zakończona jest okazaniem granic zainteresowanym stronom, wcześniej poinformowanym przez geodetę (nieobecność zainteresowanych stron nie wstrzymuje czynności podziałowych). Z czynności tych geodeta sporządzana protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.     

Sporządzenie przez geodetę uprawnionego projektu podziałów.  Kolejnym etapem jest sporządzenie ostatecznego projektu wraz z operatem technicznym, w oparciu o wstępny projekt podziału. Geodeta przekazuje operat geodezyjny wraz z projektem do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, celem kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego. Np dla powiatu Wodzisław Śląski ośrodek taki znajduje sie w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 3.  Sporządzony przez geodetę projekt z odpowiednimi klauzulami jest podstawą dla wójta burmistrza lub prezydenta do zatwierdzenia zaproponowanego podziału nieruchomości decyzją administracyjną. Prawomocna decyzja administracyjna jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.     

Podział nieruchomości rolnych.

Etapy podziału nieruchomości:       
Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac geodezyjnych do wykonania przez geodetę.   

Podział nieruchomości rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek rolnych nie może być mniejsza niż 0.3 ha.   

Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej.   

Opracowanie projektu podziału i określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi wykonuje geodeta uprawniony. Te czynności geodezyjne mają na celu odszukanie punktów załamania granicy dzielonej działki oraz dokładnego określenia jej powierzchni. Czynności te zakończone są okazaniem granic zainteresowanym stronom, wcześniej poinformowanym przez geodetę. Nieobecność zainteresowanych stron nie wstrzymuje procedury podziałowej. Z czynności tych geodeta sporządza protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału. 

Geodezyjny projekt podziału działki sporządza geodeta na odpowiednich podkładach mapowych i zawiera on niezbędne dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek. Jednym z głównych ograniczeń przy projektowaniu jest powierzchnia, która dla nowo powstałej działki nie może być mniejsza niż 0.3 ha.   

Jednocześnie z określeniem granic działki dzielonej i jej powierzchni geodeta wyznacza w terenie nowe granice, poprzez wytyczenie nowych punktów granicznych i ich stabilizacji, w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Z czynności utrwalenia nowych znaków granicznych geodeta sporządza protokół.   

Sporządzenie operatu geodezyjnego. 

Ostatnim etapem prac jest sporządzenie przez geodetę uprawnionego operatu geodezyjnego, który podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęty operat geodezyjny jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.   

Po pomyślnym zakończeniu całej procedury podziału nieruchomości, upoważniony do czynności związanych z podziałem nieruchomości przez właściciela gruntu geodeta, przekazuje właścicielowi dokumentację niezbędną do dokonania odpowiednich zmian w księdze wieczystej. Wymienione powyżej procedury podziału nieruchomości nie przedstawiają wszystkich możliwych trybów.       

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę domu, garażu oraz innych obiektów budowlanych niezależnie czy jest to Wrocław czy Wodzisław Śląski. Geodeta sporządza taką mapę do celów projektowych jako załącznik dokumentacji projektów budowlanych. Jest ona sporządzana przez geodetę uprawnionego poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz pasie opasającym o szerokości 30 m. Na mapie do celów projektowych oprócz elementów z mapy zasadniczej, takich jak np. granice działek, powinny się znaleźć geodezyjne linie zabudowy, osie ulic i dróg, które zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także obiekty i inne elementy wskazane przez projektanta.   

Etapy realizacji zlecenia:       

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania przez geodetę.   

Zgłoszenie pracy dokonuje geodeta uprawniony w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej (dla powiatu Wodzisław Śląski - ośrodek znajduje się na ulicy Mendego 3). Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.   

Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej opracowywanego terenu. Wykonane przez geodetę pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej oraz pomiar ewentualnej treści fakultatywnej.   

Na podstawie zebranych danych sporządzenie prze geodetę mapy do celów projektowych. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny - analogowy(papier, folia) lub w wersji cyfrowej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym np. dxf, dwg). Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w Wodzisławiu Śląskim ośrodek znajduje się przy ul. Mendego 3) celem przyjęcia do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy, którą wykonał geodeta, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Ośrodek mapy do celów projektowych.   

Mapa oklauzulowana przez Ośrodek zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.